Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

Smart City

ธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคม

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด

นอกเหนือจากธุรกิจด้านการวางระบบโครงข่ายโทรคมนาคมอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว เรายังเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพขององค์กรที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล หรือระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานบริการสาธารณะ และระบบควบคุมเมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง โดยการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทำให้เกิดความคล่องตัว ประหยัดเวลา สะดวกสบาย และ มีความปลอดภัย

ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันฟอสส์ได้ดำเนินการจัดเตรียม, พัฒนาและบูรณาการ ระบบ IOT ของเราให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง โดยการพัฒนาระบบ Sensor ตรวจสอบต่างๆ (Smart Device) ระบบควบคุมโดยศูนย์กลาง (Centralized) และ ระบบอัจฉริยะในการสอบทานอัตโนมัติ (Automatic Control) โดยทั้งหมดรวมอยู่ในระบบ Foss Smart City Platform เพื่อวัตุประสงค์ในการมอบความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และ เพิ่มคุณภาพชิวิตให้กับประชากรในเขตเมืองได้อย่างไร้ขีดจำกัด

SMART CITY SYSTEM

Smart City Platform

• Cybersecurity
• Device management
• Network management
• Application development
• Analytics
• GIS
• Mobility
• Reporting
• Simulation
• Back office, and more

Smart City Device

• CCTV with Analysis
• Automatic Car License
• Plate Recognition
• Perimeter Control
• Speed Detection
• Parking Lot Analytic
• Smart Access Control
• Smart Garbage Management System
• Environment Monitoring
• Waste Water Monitoring
• Smart Water Management

Smart City Infrastructure

• Underground duct
• Fiber Optic network
• Microduct system
• Telecom tower
• Smart Pole

SMART CITY CATEGORIES

Smart Infrastructure

• Underground duct and fiber access
• Wire/Wireless , Application control
• Public Wifi Coverage
• LoRa Network
• Smart Pole

Smart Device Technology

• CCTV with Analysis
• Automatic Car License Plate Recognition
• Perimeter Control
• Speed Detection
• Parking Lot Analytic
• Smart Access Control Integrated with CCTV

Smart Environment

• Environment Monitoring
• Waste Water Monitoring
• Zero Wasted Water Discharge

Smart Energy

• Solar Farm/Solar Roof top integrated with Power distribution system

Smart Management

• Intelligent Building System
• Intelligent City Operation Center
• Smart Meeting Room
• City Application platform

Smart Mobility

• EV Shuttle Bus with Tracking System
• Smart Bus Stop
• Smart Car Park
• Smart Taxi
• Share Bike & Car

Smart City Ecosystem

Technology That Drive Smart City

Smart City Target

Safe

เพื่อความมปลอดภัยสำหรับพลเมืองใน Smart City ต้องมีเทคโนโลยีสำหรับการสอดส่องเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุ ทั้งเป็นการป้องปรามอาชญากรในการก่ออาชญากรรมต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สินให้กับพลเมือง

Ex- Smart CCTV, Smart sensor, Disaster warning, Pollution Warning system

Smart Facilitor

เทคโนโลยีที่ใช้อำนวยความสะดวกให้กับพลเมืองในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การทำธุรกรรมต่างๆการแจ้งเตือนอัตโนมัติ หรือการอำนวยความสะดวกในการใช้จ่าย และตรวจสอบควบคุมในธุรกรรม

Ex- E-Wallet, E-Ticket for Publie Transportation, Mobile Banking, E-Government.

Green Environment

เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้ชิวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตและสุขภาพของประชากร

EX– Air Filter system, Bio Tree Air Filter, Traffic limit system, West Water Management

Quality of Life

ต้องสามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตในองค์รวมของพลเมืองให้ดียิ่งขึ้น ลดปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในเขตเมือง เช่นเรื่องการเดินทาง ลดเวลา พัฒนาสุขภาพ กายและสุขภาพจิต ให้ดียิ่งขึ้น

EX- Automatic transportation, Grab, Line man, Garbage management , Water management, Smart Building.

SMART CITY CRITERIA

  • Smart Environment
  • Smart Living
  • Smart People
  • Smart Government
  • Smart Economic
  • Smart Mobility
  • Smart Energy Management

Smart Environment

• Resource Conversation
• Environment balance
• Environment management
• Environment monitoring

Smart Living

• Healthy
• Public Safety
• Intelligence Living Facility

Smart People

• Knowledgeable and digital
• Citizen
• Learning environment
• Inclusive society

Smart Government

• Government Service Accessibility
• Citizen participation
• Transparency

Smart Economic

• Business Agility
• Business connectivity
• Business Innovation and
• Transformation

Smart Mobility

• Accessibility
• Convenience
• Efficiency
• Safety
• Green

Smart Energy Management

• Energy Consumption
• Energy Generation
• Energy Distribution
• Green House effect reduction
• Smart Grid

ประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการ Smart City

1. สามารถจัดระเบียบสายสื่อสารทั้งหมดลงสู่ระบบ ท่อร้อยสายใต้ดิน
2. สามารถจัดระเบียบการวางเสาสื่อสาร ขนาดเล็ก (Smart Pole) ในเขตเมืองได้เป็นระเบียบไม่ซ้ำซ้อน
3. ปรับปรุงทัศนีย์ภาพในเขตเมืองจากการไม่มีสายสื่อสารรกรุงรัง และ เสาสื่อสารขนาดเล็กที่เป็นระเบียบกลมกลืนกับทัศนียภาพของเมือง
4. ลดอุบัติเหตุที่มาจากปัญหาสายสื่อสาร เช่น ไฟไหม้ สายเกี่ยวคนหรือรถยนต์ที่สัญจรไปมา
5. เมืองได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน และ ค่าเช่าเสาสื่อสารขนาดเล็ก ( Smart Pole)
6. เพิ่มความปลอดภัยจากระบบกล้องวงจรปิดอัฉริยะเพื่อความปลอดภัยของพลเมือง ทั้งในเขตเมืองและในระบบขนส่งมวลชนต่างๆ
7. สามารถตรวจสอบสภาพอากาศและมลภาวะในเมืองเพื่อการแจ้งเตือนหรือสั่งการในการแก้ปัญหา
8. สามารถตรวจสอบระบบขนส่งมวลชนต่างๆ การดำเนินการ การจราจร และความหนาแน่นในการใช้งาน
9. สามารถตรวจสอบและสั่งการระบบต่างๆ ของเมือง เช่น การระบายน้ำ การจัดการขยะ การจราจร หรือ อุบัติเหตุต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันเวลา
10. สามารถรวมศูนย์ระบบตรวจสอบและสั่งการระบบต่างๆของเมืองอัจฉริยะได้จากส่วนกลาง และดูได้จากระบบ Application บนโทรศัพท์มือถือ
11. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล big data เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงระบบต่างๆ ของเมืองได้ในอนาคต

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม