Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

Telecom Infrastructure Provider

โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด

 เพราะเราตระหนักดีว่า โครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคม มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเมือง และชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองเพียงใด

เราจึงมุ่งมั่นพัฒนา ออกแบบ เลือกสรร และหาวิธีการ

เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคมในเขตเมือง ซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่อง

  • การจัดระเบียบ เครือข่ายสายโทรคมนาคม และเสาโทรคมนาคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • ปรับปรุงทัศนีย์ภาพ และป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ
  • ลดการลงทุนซ้ำซ้อน

โดยการดำเนินการจะอยู่บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เราจะมีส่วนร่วมและผลักดันการเป็นคู่ร่วมกับเมือง เรามีจุดแข็งในเรื่องความเชี่ยวชาญในเรื่องวิศวกรรมและมีประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ในวงการโทรคมนาคม เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบโครงข่ายที่มีคุณภาพให้กับ partner ของเรา

CITY UNDERGROUND DUCT & SERVICE

5G Technology Comparison

Technology Sample download speed (Megabits download per second) Download Beyonce album Download full movie (High quality)
3G 2 Mbps 7 minutes 100 minutes
4G 12 Mbps 67 seconds 17 minutes
5G 100 Mbps 8 minutes 2 minutes
เราพร้อมดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ

CAPABILITIES

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม