Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

Category

Project Reference

บมจ. กสท โทรคมนาคม

บมจ. กสท โทรคมนาคม มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า […]

บจก.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ (TRUE)

บจก.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ มูลค่าโครงการรวมกัน […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่ […]

บมจ. ทีโอที

บมจ. ทีโอที มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 44 ล้า […]

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) มูลค่าโครงการรวมกันทั้งห […]

อื่นๆ

บริษัทฯ มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 90 ล้านบาท […]