Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

Category

Project Reference

อื่นๆ

บริษัทฯ มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 90 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2561

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 107 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 8 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2558

บจก.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ (TRUE)

บจก.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 243 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 17 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 4 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553

บมจ. ทีโอที

บมจ. ทีโอที มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 44 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553

บมจ. กสท โทรคมนาคม

บมจ. กสท โทรคมนาคม มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 130 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 83 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2561