Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

Category

Project Reference

อื่นๆ

บริษัทฯ มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 90 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2561

บจก.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ (TRUE)

บจก.ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 243 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 17 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 4 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553

บมจ. ทีโอที

บมจ. ทีโอที มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 44 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 107 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 8 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2558

บมจ. กสท โทรคมนาคม

บมจ. กสท โทรคมนาคม มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 130 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 83 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2561