Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

รายละเอียดโครงการ

บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 107 ล้านบาท
จำนวนไม่น้อยกว่า 8 โครงการ
เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2558

ตัวอย่างหนังสือรับรอง