Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

รายละเอียดโครงการ

บริษัทบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 243 ล้านบาท
จำนวนไม่น้อยกว่า 17 โครงการ
เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2560

ตัวอย่างหนังสือรับรอง