Phone
02-970-8398-9
Email
info@foss.co.th
Facebook

รายละเอียดโครงการ

บริษัทบมจ. กสท โทรคมนาคม
มูลค่าโครงการรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 130 ล้านบาท
จำนวนไม่น้อยกว่า 83 โครงการ
เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2561

ตัวอย่างหนังสือรับรอง